Menu:

Klauzula informacyjna

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Medicover Benefits Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Medicover Benefits Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96,
00-807 Warszawa (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

2. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Medicover Benefits sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96,
  00-807 Warszawa
 • przez e-mail: iod@medicoverbenefits.pl.

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane by:

 • udzielić odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie czy zgłoszoną uwagę – Twoje dane będą
  przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na
  obsłudze zgłoszeń kierowanych do nas za pośrednictwem formularza
 • prowadzić działania o charakterze marketingowym – tylko w sytuacji w której wyraziłeś
  odpowiednie zgody na otrzymywanie materiałów za pośrednictwem wybranego kanału
  komunikacji – Twoje dane będą przetwarzane na podstawie:
  a. naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu tzw.
  marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług
  b.  zgody – jeśli działania będą dotyczyć produktów i usług spółek wchodzących w skład
  grupy Medicover Polska.

4. Informacje dotyczące profilowania w celach marketingowych

Na podstawie Twoich danych osobowych dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny
niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie. Dokonujemy profilowania, aby odpowiednio
dobrać materiały komunikacyjne i promujące naszą działalność. Na podstawie Twojego profilu
będziemy dobierać odpowiednie treści materiałów informacyjnych i promocyjnych.

Do profilowania wykorzystujemy następujące dane: imię, nazwisko adres e-mail, telefon, adres
zamieszkania, źródło pozyskania danych. Ponadto przy profilowaniu bierzemy pod uwagę dane
statystyczne dotyczące zachowania na stronach www.

5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
W odniesieniu do prowadzenia przez nas działań marketingowych, będziemy przetwarzać Twoje dane
do czasu wycofania zgody na otrzymywanie od nas treści marketingowych i sprzedażowych
określonym kanałem komunikacji, bądź do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

Dane osobowe przetwarzane w związku z obsługą Twojego zapytania, przechowywać będziemy przez
czas niezbędny do wyjaśnienia Twojej sprawy i udzielenia Ci wyczerpującej odpowiedzi, bądź przez czas
niezbędny do obrony i ochrony roszczeń.

6. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane
z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, agencjom
badawczym. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi
poleceniami.

7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości naszych usług korzystamy z innych dostawców, np.
w zakresie wsparcia IT. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii
Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu
o stosowną umowę pomiędzy Nami a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony
danych przyjęte przez Komisję Europejską, bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji
Europejskiej.

8. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo do wycofania zgody,
2) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach
marketingowych;
3) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na wyjątkową sytuację
4) prawo dostępu do Twoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania
5) prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich
danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym
nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi
danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy
to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych
(dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Mapa strony
Copyright © 2024 Medicover Benefits Sp. z o.o.
Znajdź nas na: