Menu:

Polityka prywatności

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo danych osobowych ustanowiliśmy politykę określającą zasady dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych w serwisach internetowych należących do Medicover Benefits Sp. z o.o. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane RODO).

Zwroty i wyrażenia użyte w niniejszej Polityce mają następujące znaczenie:

 • dane osobowe – w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować;
 • przetwarzanie – w rozumieniu art. 4 pkt 2) RODO oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 • Administrator – w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO oznacza administratora danych, a więc podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Ilekroć w niniejszej Polityce mowa o Administratorze rozumie się przez to Medicover Benefits Sp. z o.o.

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO jest Medicover Benefits Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-807), al. Jerozolimskie 96, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000391554, posiadająca NIP: 118-207-54-86 oraz REGON: 143-875-756, (dalej Administrator).

 

W jaki sposób możesz się z nami skontaktować?

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Medicover Benefits Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
 • telefonicznie: 22 290 34 90

 

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (Karolina Białkowska). Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Inspektor Danych Osobowych, Medicover Benefits Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
 • przez e-mail: IOD@medicoverbenefits.pl

 

Z jakich źródeł pozyskujemy Twoje dane?

Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Ciebie poprzez uzupełnienie formularza kontaktowego lub poprzez pliki cookies.

 

Jakie dane przetwarzamy?

Zakres danych osobowych, jakie będziemy przetwarzać, może być różny w zależności od usługi, z jakiej korzystasz. W przypadku kontaktu z Administratorem za pomocą serwisu lub danych kontaktowych podanych w serwisie, Administrator przetwarza dane podane przez Ciebie w celu nawiązania kontaktu, w tym imię, nazwisko, adres e-mail lub nr telefonu, treść zadanego pytania lub poruszonego zagadnienia oraz ewentualnie inne dane, które podałeś w formularzu. W związku ze stosowaniem plików cookies do celów statystycznych, Administrator może przetwarzać następujące dane: adres IP, długość trwania danej sesji, częstość odwiedzania serwisu.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane, kiedy korzystasz z naszej strony?

 

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna
Udzielenie odpowiedzi osobie, która nawiązała kontakt z Administratorem poprzez formularz kontaktowy, telefonicznie lub pocztą tradycyjną. Prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Zapewnienie kontaktów niezbędnych do obsługi i realizacji umowy zawartej z podmiotem, w imieniu którego Państwo wstępują oraz utrzymania kontaktów biznesowych. Prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Rozpatrywanie ewentualnych reklamacji lub zgłoszeń, a także ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami. Prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, dotyczących realizacji praw osób, których dane dotyczą. Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
Wysyłka treści marketingowych (zawierającego w szczególności informacje dotyczące firmy, nowych produktów, aktualnej oferty) drogą elektroniczną. Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Medicover Benefits Sp. z o. o
Prowadzenie działań marketingu bezpośredniego zgodnie z wyrażonymi przez Ciebie preferencjami dotyczącymi kanałów komunikacji. Prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Zbieranie informacji o statystykach ruchu w serwisie. Prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Czy Twoje dane są profilowane?

Na podstawie Twoich danych osobowych możemy dokonywać profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie. Dokonujemy profilowania, aby odpowiednio dobrać materiały komunikacyjne i promujące prowadzoną przez nas działalność. Na podstawie Twojego profilu będziemy dobierać odpowiednie treści materiałów informacyjnych i promocyjnych. Przy profilowaniu bierzemy pod uwagę dane dotyczące zachowania na stronach www i aplikacjach mobilnych.

 

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora dla wypełnienia celów, dla jakich dane te są zbierane (w szczególności podmioty dostarczające rozwiązania IT oraz świadczące usługi IT i wsparcia technicznego). Podmioty te będą miały dostęp do danych osobowych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji spoczywających na nich zadań, na podstawie łączących nas umów.

 

Czy Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Administrator korzysta z innych dostawców, np. w zakresie wsparcia IT. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Administratorem a takim podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z czym:

 1. dane przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze będą przetwarzane przez okres wskazany w konkretnym przepisie powszechnie obowiązującego prawa;
 2. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń;
 3. dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.

 

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Przysługuje Ci prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 2. żądania sprostowania danych osobowych;
 3. żądania usunięcia danych osobowych (tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania);
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. żądania przenoszenia danych osobowych tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu Administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego Administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe;
 6. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby;
 7. w przypadku, gdy prawnie uzasadniony interes polega na prowadzeniu działań marketingu bezpośredniego – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji działań marketingowych, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji,
 8. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 9. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prośbę o realizację przysługujących praw można złożyć na dane kontaktowe podane na wstępie.

 

Polityka Cookies

Nasza strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

 1. Po co są pliki cookies?

Dla Twojej wygody Serwis medicoverbenefits.pl używa plików cookies po to, by dostosować serwis do potrzeb Użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty. Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

 1. Jakie pliki cookie stosuje Medicover Benefits?

Serwis medicoverbenefits.pl stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki). To m.in.:

– cookies google-analytics.com – statystyki dla witryny medicoverbenefits.pl

– cokies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji)

Serwisy obce, z których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. W szczególności takie cookies to:

W serwisie youtube.com – zawierające preferencje użytkownika, oraz liczydło kliknięć (opisane są w polityce prywatności http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/)

 1. Jak zwiększyć poziom ochrony?

Poziom ochrony przed cookies ustawia się w każdej przeglądarce: Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe.

 1. Jak zmienić ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach?

a) Google Chrome

Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie:

 1. Usuwanie plików cookie
 2. Domyślne blokowanie plików cookie
 3. Domyślne zezwalanie na pliki cookie
 4. Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
 5. Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen

b) Internet Explorer 6.0 i 7.0

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

c) Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”.

O ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

d) Opera

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane.

O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

e) Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.

Mapa strony
Copyright © 2024 Medicover Benefits Sp. z o.o.
Znajdź nas na: